గ్రామం మ్యాప్.

పొనుగుపాడు గ్రామం, ఫిరంగిపురం మండలం, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్,(అమరావతి) Pin:522549.