మన వనం మనమే కాపాడుకుందాం – స్పందించిన దాతలకు కృతజ్ఞతలు.

 “మన వనం మనమే కాపాడుకుందాం” – స్పందించిన దాతలకు కృతజ్ఞతలు.

పొనుగుపాడు గ్రామంలో ప్రభుత్వం వారి ఆర్థిక సహాయంతో  2017, ఆగష్టులో నాటబడిన మొక్కలు మనం ఆశించినట్లుగా అన్ని బతికి ఏపుగా పెరుగుతున్నందుకు సంతోషం.ఈ కార్యక్రమంలో మొదటనుండి శ్రీ వేణుగోపాల్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రష్టు తరుపున ప్రెసిడెంటు తూము వేణుగోపాల్ పడుచున్న కృషి మనందరికి తెలిసిందే.

అలాగే “మన వనం మనమే రక్షించుకుందాం” అనే స్లోగనుకు స్పందించి కొత్తమంది దాతలు వేణుగోపాల్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రష్టు తరుపున ప్రెసిడెంటు తూము వేణుగోపాల్ కు విరాళాలు అందజేసారు.దాతలందరికి ట్రష్టుతరుపున ప్రెసిడెంటు వేణుగోపాల్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుచూ ఇప్పటి వరకు వరకు అందిన విరాళాల సొమ్ముకు జమా ఖర్చులు మన పొనుగుపాడు.కామ్ ద్వారా తెలుపవలసిందిగా కోరినందున అతని కోరిక మేరకు వివరాలు దిగువ తెలపటమైంది.

జమా ఖర్చులు

ఆగష్టు 2018 వరకు రాబడివ విరాళం సొమ్ము వివరాలు

వ.సంఖ్య దాత పేరు

 అందించిన విరాళం

1 వంకాయలపాటి బలరామకృష్ణయ్య 10,000
2 కె.వెంకటేశ్వర్లు 10,000
3 డాక్టరు మర్రి పెద్దయ్య 10,000
4 కోయ రామారావు 15,000
5 గుర్రం విశ్వేశ్వరరావు 18,000
6 గుర్రం మాధవరావు   5,000
6 గుర్రం రామచంద్రరావు s/o పెదబాబు 25,000
7 గుంటుపల్లి జగన్నాధం   5,000
  మొత్తం 98,000

ఆగష్టు 2018 వరకు రాబడివ విరాళం సొమ్ముకు ఖర్చు వివరాలు

1 మొక్కలు రవాణా చార్జీలు వెలగపూడి నుండి రెండు ట్రాక్టర్లు ద్వారా 9,000
2 ఐరన్ మెస్ ట్రీ గార్డ్సు 270 25,200
3 కలప కర్ర ముక్కలు ట్రీ గార్డ్సు సపోర్టుకు 2 బండిల్సు 7,000
4 ప్లాస్టిక్ ట్రీ గార్డ్సు 40   8,300
5 ట్రీ గార్డ్సు ఏర్పాటుకు లేబర్ చార్జి. (ప్రభుదాసు,ప్రసాదు)   9,450
6 పొనుగుపాడులో చేయించిన ట్రీ గ్రార్డ్సు 5   2,400
7  కొత్తగా సెప్టెంబరు 2018లో కొన్న ఐరన్ మెస్ బండిల్స్ & కలప కర్ర ముక్కలు ట్రీ గార్డ్సు సపోర్టుకు 16,000
  ఖర్చు మొత్తం 77,350

విరాళం జమ మొత్తం 31.08.2018 వరకు —-    రు.98,000

ఖర్చు మొత్తం 31.08.2018 వరకు           —-    రు.77,350

10.09.2018 నాటికి నిల్వ (నిర్వహణ కొరకు)-     రు.20,650

Tagged with: , , ,
One comment on “మన వనం మనమే కాపాడుకుందాం – స్పందించిన దాతలకు కృతజ్ఞతలు.
  1. Venugopal says:

    Thank you very much for all your support.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*